For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

طرح هسته های استادمحور

دانشجویان هر یک از مؤسسات علمی در مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای که حداکثر چهار نیمسال از سنوات تحصیلی آنان نگذشته باشد و دارای یکی از شرایط زیر باشند: ۱. دارندگان مدالهای طلا، نقره، برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای جهانی دانش آموزی (با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛ ۲. دارندگان مدالهای طلا، نقره برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای ملی دانش آموزی( با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛ 3. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰۰ آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دوره تحصیلی متوسطه در گروه های آموزشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس سهمیه مناطق سه گانه با) معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛ ۴. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰ کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر و زبان‌های خارجی (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛ ۵. دارندگان رتبه های اول تا سوم بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی (با معرفی دبیرخانه جشنواره خوارزمی)؛ ۶. ده درصد رتبه‌های برتر ورودی هر یک از گروه‌های تحصیلی از آزمون سراسری به دانشگاه هر استان متناسب با سهمیه هر استان با تأیید شورای راهبری؛ 7. ده درصد برتر معدل هم رشته هم ورودی هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه یا دانشکده های برتر هر استان با تأیید شورای راهبری

 

لینک و ادامه

تحت نظارت وف ایرانی